สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ  
--------------------


     ข้อมูลสภาพทั่วไป 
       ๑.๑ ทำเลที่ตั้งและอาณาเขต
       องค์การบริหารส่วน ตำบลสนับทึบ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังน้อยไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  ๙  กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ   ๒๙   กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   ๒๕.๙๔  ตารางกิโลเมตร   ( ๑๖,๒๑๒  ไร่ )  องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที ่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๘  มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
       ทิศเหนือ จดตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
       ทิศใต้   จดตำบลข้าวงาม  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ทิศตะวันออก จดตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
       ทิศตะวันตก จดตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 แผนที่ตำบลสนับทึบ 

       ๑.๒ พื้นที่
       องค์การบริหาร ส่วนตำบลสนับทึบ มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ ๒๕.๙๔ ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ ๑๖,๒๑๒ ไร่ มีเขตการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ คือ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบทั้งหมู่บ้าน จำนวน  ๗ หมู่บ้าน  คือ
         หมู่ที่  ๒  บ้านคลอง ๑๐  ตำบลสนับทึบ
         หมู่ที่  ๓  บ้านคอตันคลอง ๑๐ ตำบลสนับทึบ
         หมู่ที่  ๔  บ้านหนองโสน  ตำบลสนับทึบ
         หมู่ที่  ๕  บ้านคลอง ๒๘  ตำบลสนับทึบ
         หมู่ที่  ๖  บ้านคลอง ๒๖  ตำบลสนับทึบ
         หมู่ที่  ๗  บ้านสหกรณ์  ตำบลสนับทึบ


     โครงสร้างพื้นฐาน 


       การคมนาคม  

        การคมนาคมของตำบลสนับทึบ ส่วนใหญ่ใช้การคมนาคมขนส่งทางบก โดยใช้เส้นทางถนนสายพหลโยธิน และถนนคันคลองชลประทานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ  รวมทั้งถนนส่วนใหญ่     เป็นถนนลูกรังเชื่อมจากถนนพหลโยธิน ไปยังถนนคันคลองชลประทานเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีถนนทางหลวงท้องถิ่น สายคูคต-หนองอ่างทอง  ซึ่งเชื่อมต่อไปยังอำเภอใกล้เคียงได้
   

       การประปา  

        ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ  ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน   ซึ่งบริหารจัดการโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ คือ หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖  และ ๗  สำหรับหมู่ที่ ๒ ตำบลสนับทึบ ใช้น้ำประปาของประปาส่วนภูมิภาคบางส่วน และใช้น้ำประปาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บางส่วน
    

       การไฟฟ้า
        เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอ     วังน้อย, อำเภอหนองแค) ปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะประมาณ ๙๕% ของพื้นที่ และมีไฟฟ้าบ้านใช้ทุกหมู่บ้าน
    

        การสื่อสาร

    เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล สนับทึบอยู่ในความรับผิดชอบของกรมไปรษณีย์โทรเลข (อำเภอ   วังน้อย)  และบริษัท ทีโอที จำกัด ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่ตำบลสนับทึบ แต่สามารถเดินทางไปใช้บริการในอำเภอวังน้อยได้  และมีตู้ไปรษณีย์  ปณ.๒๑
    

       จำนวนประชากร มีดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ทั้งหมด

ประชากรแยกเพศ

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

บ้านคลองแขก

บ้านคลอง ๑๐

บ้านคอตันคลอง ๑๐

บ้านหนองโสน

บ้านคลอง ๒๘

บ้านคลอง ๒๖

บ้านสหกรณ์

๑๘๖

๗๗

๖๖

๗๘

๗๗

๑๘๕

๓๓๘

๑,๒๔๐

๒๘๗

๒๔๓

๓๐๘

๒๖๐

๗๖๗

๑,๓๒๒

๘๙๕

๑๔๖

๑๐๙

๑๕๘

๑๒๐

๓๖๑

๖๒๕

๓๔๕

๑๔๑

๑๓๔

๑๕๐

๑๔๐

๔๐๖

๖๙๗

 

 

รวมทั้งหมด

๑,๐๐๗

๔,๔๒๗

๒,๔๑๔

๒,๐๑๓

 

(ข้อมูล ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔)   
ความหนาแน่นของประชากร   ๑๖๐.๓๓ คน / ตารางกิโลเมตร
 


     ด้านเศรษฐกิจ 

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ๗๐ %  ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ  ๑๖,๒๑๒ ไร่   ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  ๓๐,๔๙๖  บาท / คน / ปี  (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ปี ๒๕๕๓ )   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้น ที่ และพื้นที่ใกล้เคียง  ร้อยละ ๕๐  ทำการเกษตรร้อยละ ๔๐  และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ  ๑๐


    หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ 

           -   สถาบันการเงิน  -  แห่ง
           -   ปั้มน้ำมัน ๒  แห่ง
           -   ตลาด  ( ชั่วคราว )  ๒  แห่ง
           -   โรงงานอุตสาหกรรม  ๒๘  แห่ง
           -   ร้านค้าอื่น  ๆ   ๒๒  แห่ง


     ด้านสังคม 
     

       ศาสนา 
        ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบส่วนใหญ่นับถือศา สนาพุทธและมีวัดในพื้นที่ตำบลสนับทึบ  จำนวน   ๔   แห่ง   ดังนี้
          -   วัดชูจิตธรรมาราม หมู่ที่  ๑  ตำบลสนับทึบ
          -   วัดหนองโสน      หมู่ที่  ๔     ตำบลสนับทึบ
          -   วัดธรรมาราม      หมู่ที่  ๖      ตำบลสนับทึบ
          -   วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต  หมู่ที่  ๗     ตำบลสนับทึบ


     
  การศึกษา

     มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ จำนวน  ๑  แห่ง  ดังนี้

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

จำนวน

ครู

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน  (คน)

รวม

อนุบาล

ประถม

มัธยมฯต้น

มัธยมฯปลาย

คอตันคลอง ๒๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขต ๑

๓๔

๘๗

-

-

๑๒๑

       ( ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔)
        มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ ศูนย์


       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนับทึบ มีจำนวนเด็กเล็กทั้งสิ้น ๔๓ คน&nbs p; 

        แยกเป็นชาย ๒๑ คน
        แยกเป็นหญิง ๒๒ คน 
        ด้านกีฬาและนันทนาการ


     
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ  มีสนาม/ลานกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน  ๓  แห่ง  คือ


         -  สนามกีฬาโรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ หมู่ที่  ๖  ตำบลสนับทึบ
         -  สนามกีฬาโรงเรียนคอตันคลอง ๑๐ หมู่ที่  ๓  ตำบลสนับทึบ
         - สนามกีฬากลางแจ้ง หมู่ที่  ๗  ตำบลสนับทึบ


       ด้านการสาธารณสุข 

         องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ มีโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล จำนวน ๒  แห่ง  คือ

          ๑. โรงพยาบาลสุขภาพบ้านหนองโสน  หมู่ที่ ๔  ตำบลสนับทึบ
          ๒. โรงพยาบาลสุขภาพตำบลสนับทึบ  หมู่ที่ ๖   ตำบลสนับทึบ


        
 มีสถานพยาบาลศิรินทร  วิทยาลัยสงฆ์  หมู่ที่ ๑  ตำบลสนับทึบ จำนวน  ๑  แห่ง

        ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        ในเขตพื้นที่ มีป้อมทางหลวง เทพพิทักษ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่บริเวณหน้าวัดชูจิตธรรมาราม  หมู่ที่ ๑  ตำบลสนับทึบ  และที่พักสายตรวจตำบลสนับทึบ จำนวน ๑  แห่ง  อยู่บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ  หมู่ที่  ๗  ตำบลสนับทึบ 
        เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         ๑. รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑คัน


     ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

          - ประเพณีวันสงกรานต์
          - ประเพณีถวายเทียนพรรษา


     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


          แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -   ลำน้ำ , ลำห้วย -      แห่ง
          -   บึง , หนอง  -      แห่ง


         
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          -   บ่อบาดาล  ๖      แห่ง
          -   อื่น ๆ  คลองส่งน้ำ) ๔      แห่ง
              ( คลองส่งน้ำ ๘ ขวา)       
              ( คลองส่งน้ำ ๑๐)
              ( คลองส่งน้ำ ๒๖)
              ( คลองส่งน้ำ ๒๗ )    

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:41
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design