สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ระเบียบ/พรก. ] 
      

 ระเบียบ/พรก.

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุ งเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_2_พ.ศ.2534.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุ งเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่_3_พ.ศ.2534.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุ งเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2527.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในเขตเทศบาล_พุทธศักราช_2487.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก_จังหวัดปราจีนบุรี_ที่เปลี่ยนแปลงใ หม่_พุทธศักราช_2487.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่_พุทธศักราช_2489.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล_พุทธศักราช_2488_ วันที่ประกาศ_18_ธันวาคม_2488.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล_พุทธศักราช_2488_ วันที่ประกาศ_30_ตุลาคม_2488.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล_พุทธศักราช_2488_ วันที่ประกาศ_30_ตุลาคม_2488.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในเขตสุขาภิบาล_พุทธศักราช_2499.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75_ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล_พ.ศ._2516.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.24 75.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่_ประจำปี_พ.ศ._2521-_พ.ศ.2524_มาใช้ในการประเม ินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี_พ.ศ._2548_พ.ศ.2548.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่_ประจำปี_พ.ศ._2521-_พ.ศ.2524_มาใช้ในการประเม ินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี_พ.ศ._2549_พ.ศ.2549.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่_ประจำปี_พ.ศ._2521-_พ.ศ.2524_มาใช้ในการประเม ินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี_พ.ศ._2550_พ.ศ.2550.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่_ประจำปี_พ.ศ._2521-_พ.ศ.2524_มาใช้ในการประเม ินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี_พ.ศ._2551_พ.ศ.2551.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน_เงินประจำตำแหน่ง_และประโยชน์ตอบแ ทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง_เงินค่าเบี้ยประชุมและผลปร ะโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2500 _พ.ศ.2501.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา นบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542_ฉบับที่_2_พ.ศ.2550.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา นบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542_พ.ศ.2543.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด_พ.ศ.25 41.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_2_พ.ศ.2521.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_3_พ.ศ.2525.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_4_พ.ศ.2532.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_5_พ.ศ.2535.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_6_พ.ศ.2537.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_7_พ.ศ.2538.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_8_พ.ศ.2539.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_9_พ.ศ.2542.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_ฉบับที่_10_พ.ศ.2542.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล_พ.ศ.2519.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล_พ.ศ.2539.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติเทศบาล_ฉบับที่_13_พ.ศ.2552.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ_ฉบับที่_๒_พ.ศ._๒๕๕๓.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ_พ.ศ._๒๕๔๖.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา_ฉบับที่_2_พ.ศ.255 2.pdfส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._๒๕๔๒_ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา_ฉบับที่_2_พ.ศ.255 2.pdf

  ดาวน์โหลด   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_ฉบับที่_6_พ.ศ.2 552.pdf

  ดาวน์โหลด  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด_ฉบับที่_4_พ.ศ.2552.pdf

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:52
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design