สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการคลัง ] 
      

 ส่วนกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุมิตรี นิ่มสุข

 

 
 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอิทธิยา  ผูกฤทัย    นางอรอนงค์  เนินงาม

 

นางสาวนภษร  วรนันท์สิทธิ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 


 

 

 

นางสาววรรณา  กรุดสายสอาด

 

 

 

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้สพนักงานพัสดุ

 

 

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

นางสาวพัชริษา  ต่อสติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายพิชิต  สัมมาฤทธิ์

คนงานทั่วไป

นายธีรายุส วงษ์กระสันต์

คนงานทั่วไป

นางสาวภัทรียา สุขทวี

คนงานทั่วไป

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design