สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการคลัง ] 
      

 ส่วนการคลัง

 

 

 

 

 

 

 

นางสุมิตรี นิ่มสุข

 

 
 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอิทธิยา ผูกฤทัย    นางอรอนงค์ เนินงาม

 

นางสาวนภษร วรนันท์สิทธิ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 


 

 

 

น.ส.วรรณา คงสมบูรณ์

 

 

 

นายพิชิต สัมมาฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้สพนักงานพัสดุ

 

 

 

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

นายธีรายุส วงษ์กระสันต์

คนงานทั่วไป

นางสาวภัทรียา สุขทวี

คนงานทั่วไป

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design