สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักปลัด ] 
      

  สำนักปลัด

       
   

นายเพียร     ชนะวิเศษ

   
   

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
       
   

จ.ส.ต.ณฐพล กันศัสตราชัยศรี

   
   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
       
    นางสาวมลสุดา พึ่งทอง    
    หัวหน้าสำนักงานปลัด    
         
     
นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง ภู่ระหงษ์       -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       นักวิชาการศึกษา
         

 
 
-       นางวรรณภา ไสว

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

      เจ้าหน้าที่ธุรการ
         
     
นายพรพรหม  ต่อสติ       นางสาวศตพร ศรีสมบัติ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       ครูผู้ดูแลเด็กเล็็ก
         
     
นางสาวจิราภรณ์ ใจแผ้ว       นายมนตรี คงแสงภักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็็ก       พนักงานขับรถยนต์
         
     
นางทวี บุญเพ็ง       นางแสงจันทร์ อบรมวัน
ภารโรง       แม่บ้าน
         
     
นายสำพันธ์ เรืองดาว       นายสุภัทรชัย คุ้มภัย
พนักงานจ้างทั่วไป       พนักงานจ้างทั่วไป
         
       

นายน้อย คลี่ใบ

       

พนักงานจ้างทั่วไป

       

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ
139 หมู่ 7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร: 035-352774-5  แฟกซ์:  035-352776    Email :
info@sanaptub.go.th
Copyright 2012. sanaptub.go.thAll rights reserved. Powered by Click idea design